top of page

Algemene verklaring

        Algemene voorwaarden
       
ARTIKEL 1    -    Verplichtingen van de autorijschool
1.1        De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
1.2        "De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
"
1.3        De volledige tijdsduur van de rijles, namelijk 120 minuten, wordt benut ten bate van de rijles of het bespreken ervan.
1.4        Alle noodzakelijke bedrijfsverzekeringen zijn aanwezig.
1.5        Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
       
ARTIKEL 2    -    Verplichtingen van de leerling
2.1        Om lessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling, tijdens de lessen en een toets of examen altijd een geldig legitimatiebewijs (bijv. DigiD, Paspoort, Verblijfsvergunning of een brommer rijbewijs) bij zich te hebben.
2.2        De leerling is verplicht alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de les op te volgen.
2.3        Voor de 2de rijles moet de leerling een gezondheidsverklaring hebben ingevuld en de rijschool machtigen om een examen te kunnen plannen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid): https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijn-cbr?
2.4        Het is de bedoeling dat de leerling wekelijks (minimaal 1 les) gaat rijlessen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.5        Plan zoveel mogelijk rijlessen vooruit om verzekerd te zijn van de door jou gewenste lesdagen en tijden.
2.6        De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur nog 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
2.7        De leerling mag een rijles gratis afzeggen of verschuiven tot 24 uur voor de rijles; daarna heeft de rijschool het recht om de niet gereden les in rekening brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.8        Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien hiervoor een dringende reden is.
   a    Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie of een spoedopname in het ziekenhuis.
   b    Geen dringende redenen zijn bijvoorbeeld: Ziekmelding (zonder doktersverklaring). Een proefwerk of een examen op school. Dat wist de leerling al eerder.
2.9        Ziekmeldingen doe je via Whatsapp.
2.10        Bij alle meldingen van de rijinstructeur aan de leerling, via Whatsapp, dient de cursist zo spoedig mogelijk hierop te reageren (de Whatsapp alleen lezen is niet voldoende).
2.11        De leerling wordt de toegang tot het lesvoertuig geweigerd als er een vermoeden bestaat dat er op dat moment sprake is van drank of drugsgebruik bij de leerling. De rijschool heeft het recht om de niet gereden les in rekening brengen in verband met de gereserveerde tijd.
       
ARTIKEL 3    -    Betalingen
3.1        De cursist dient de kosten voor de praktijklessen, het praktijkboek, het theorieboek of het Itheorie pakket via bankoverschrijving binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur te voldoen. De eerste factuur wordt na de eerste rijles aan de leerling verzonden.
3.2        Facturen t.b.v. een toets of examen wordt direct verstuurd nadat deze is aangevraagd bij het CBR en dient binnen 14 dagen ook overgemaakt te zijn op de bankrekening van de rijschool.
3.3        Betalingen van een losse rijles aan de instructeur is alleen bij uitzondering mogelijk en dient contant en gepast voldaan te worden aan het einde van de rijles.
3.4        De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de rijopleiding de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de rijopleiding te beëindigen en restitutie te vragen van de nog niet gereden, maar wel betaalde lessen.
3.5        Alle betaalde maar niet gereden lessen worden bij beëindiging van de rijopleiding via bankoverschrijving teruggestort aan de leerling. Hiervan wordt ook een creditfactuur gemaakt en aan de leerling verzonden.
3.6        Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
   a    Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg de leerling een 1ste herinneringsfactuur die binnen 5 dagen voldaan dient te zijn.
   b    Vervolgens een 2de herinneringsfactuur die binnen 5 dagen betaald dient te worden. De Rijschool heeft het recht bij een 2de herinnering het bedrag van de achterstand te verhogen met een bedrag van € 20,- i.v.m. administratiekosten.
   c    Hierna volgt een 3de herinnering (dit betreft een aanmaning) die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Het bedrag van de achterstand wordt nog eens verhoogd met een bedrag van € 20,- i.v.m. administratiekosten.
   d    Wordt er binnen de hierboven genoemde 14 dagen nog niet voldaan zijn aan de aanmaning. Dan worden de lessen stopgezet en de rijopleiding beëindigd waarbij de overeenkomst wordt ontbonden.
   e    Mochten er lessen gereden zijn die niet betaald zijn in het bovengenoemde, dan zal de Rijschool hiervoor een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.
       
ARTIKEL 4    -    Beëindiging van de les- en pakketovereenkomst
4.1        De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
   a    De rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool.
   b    De rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
       
ARTIKEL 5    -    Rijexamens
5.1        Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
5.2        Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.
       
ARTIKEL 6    -    Vrijwaring
6.1        De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:
   a    De cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt.
   b    De cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt. De cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
   c    De cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.
6.2        De leerling is verplicht om aan te geven aan de rijschool wanneer hij of zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.
       
ARTIKEL 7    -    Lespakketten
7.1        Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet altijd de opleidingsduur. Het betreft een inschatting hoeveel lessen er nodig zijn om te kunnen slagen voor het examen. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
       
ARTIKEL 8    -    Bemiddeling bij geschillen
8.1        Neem eerst contact op met de rijschool om een ontstane probleem op te lossen. Als je je onvoldoende gehoord voelt en je wilt dat iemand bemiddelt, neem dan contact op met Arag Legal Services:
       ARAG Legal Services, tel. 088 – 22 25 000, Postbus 187, 3830 AD Leusden.
       ARAG Legal Services zal bemiddelen in het geschil en zal trachten het geschil op een voor beide partijen passende wijze op te lossen volgens een bemiddelingsreglement dat aan beide partijen ter hand zal worden gesteld.
8.2        Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.
       
       Michael Thomas
       Directeur/Eigenaar
       Rijschool Thomas
       

Mijn Handtekening.png

Document aangepast

27-12-2023

Logo rijschool.png
bottom of page