top of page

Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 17-02-2023

 

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Rijschool Thomas geleverde producten en diensten.

Rijschool Thomas, gevestigd te Bunschoten/Spakenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijschool Thomas verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Rijschool Thomas van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Rijschool Thomas in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam )

 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)

 • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Rijschool Thomas, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw inschrijving te kunnen verwerken.

 • U te kunnen telefoneren, e-mailen of whatsappen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • U op te halen of goederen bij u af te leveren.

 • Om in uw naam examens of diensten te boeken bij het CBR ten bate van het behalen van je theorie of rijbewijs.

 • Als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Om facturen te kunnen sturen en betalingen te ontvangen.

Verwerkt Rijschool Thomas ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Rijschool Thomas verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen omdat dit noodzakelijk is voor:

 • het digitaal plannen van onze rijlessen in (Plan2Drive). Vanaf 17 februari 2023 (Plan go).

 • onze administratie (onze boekhouder)

 • theorie- en examen aanvragen (het CBR)

 • facturen sturen en betaling ontvangen (Wix; Sentry en Mollie)

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Rijschool Thomas gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Rijschool Thomas zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Hieronder geldt ook uw toestemming om foto's te maken en te gebruiken op onze website of op social media (ivm het slagen). Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. (bv belastingdienst)

Cookies

Rijschool Thomas gebruikt geen cookies.

Extra info:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veilig internetten
Einde extra info

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij Rijschool Thomas van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via Privacy@RijschoolThomas.com .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar Rijschool Thomas via Privacy@RijschoolThomas.com.

Beveiliging

Rijschool Thomas hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Rijschool Thomas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Rijschool Thomas toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Rijschool Thomas verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Privacy@RijschoolThomas.com.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Rijschool Thomas u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via Privacy@RijschoolThomas.com.

Vragen

Ook bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens.


Contactgegevens:

Rijschool Thomas


Adres:

Botter 73
3751 ZC Bunschoten

 

Email:

Privacy@RijschoolThomas.com
 

Logo rijschool.png
bottom of page